Persondata

Persondata hos Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hos Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab bestræber vi os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder ligeledes med hensyn til reglerne i databeskyttelsesloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt.Når vi skal udføre en opgave for dig, modtager vi en række personoplysninger om dig.Vi er derfor i henhold til databeskyttelsesloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvordan du kan få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Andersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vestervangsvej 14
8800 Viborg

CVR: 32326706
Telefon: (+45) 86 51 71 57
E-mail: hpa@andersenrevision.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Typisk indhenter, viderebringer og behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med, at vi udfører en opgave for dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med udarbejdelse af dit årsregnskab, din bogføring, en revisionsopgave eller i forbindelse med general rådgivning.

I den forbindelse kan det være, at vi bliver nødt til at indhente en række oplysninger hos andre aktører, for at kunne løse vores opgaver for dig. Det kunne f.eks. være fra SKAT, tingbogen, din bank eller din advokat.

Retsgrundlaget er derfor som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingerne er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser overfor dig.

Derudover indhenter og behandler vi dit personnummer, når det er nødvendigt, hvilket f.eks. det er, hvis vi skal indberette dine skattemæssige oplysninger til SKAT. Det følger af skattelovgivningen. I henhold til hvidvaskreglerne er vi ligeledes i visse tilfælde forpligtet til at bede om dit sygesikringsbevis og kørekort, og dermed dit personnummer.

Retsgrundlaget i en sådan situation vil derfor være databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da det følger af lovgivningen, at vi skal have dit personnummer. Det kan også være at du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller vores samarbejdspartnere.

I så fald behandler vi også dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale eller for at finde ud af om vi skal samarbejde. Lovgrundlaget er i så fald også persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. Derudover behandler vi dit personnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis vi udfører en opgave for dig, kan vi videregive dine personoplysninger til det offentlige, f.eks. SKAT eller andre aktører, f.eks. din bank eller din advokat. Vi videregiver alene dine oplysninger såfremt du på forhånd har godkendt dette i form af et aftalebrev eller på anden vis. Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til andre.

Vi bruger dog databehandlere i vores behandling af dine personoplysninger. Bl.a. benytter vi et eksternt bogføringssystem, ligesom vi bruger et eksternt lønadministrationssystem.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser, herunder efter bogføringsloven, hvidvaskloven og de revisoretiske regler. Efter Hvidvaskloven skal kunders personfølsomme data slettes 5 år efter endt kundeforhold.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at kalde samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at kalde dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at kalde dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og kan medføre, at vi kun delvist eller slet ikke kan fortsætte behandlingen af dine opgaver.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Øvrige oplysninger

Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt os og hør mere

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på (+45) 86 51 71 57 eller skrive en mail til os på hpa@andersenrevision.dk.