Forretningsbetingelser

De gældende forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Andersen Revision, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e mail, telefon eller på anden vis.

 

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordre- afgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Andersen Revision, medmindre Andersen Revision udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

 

Tilbud er bindende for Andersen Revision i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

 

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller ansatte i Andersen Revision.

Opgavens afgrænsning og udførelse 

Andersen Revision forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Andersen Revision har angivet, alene skønsmæssige. Andersen Revisions ydelser er beskrevet i aftalebrevet.

 

Stemmer Andersen Revisions ordrebekræftelse/aftalebrev ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/aftalebrevets indhold.

 

Såfremt Andersen Revision udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Andersen Revision være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

 

Andersen Revision opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Andersen Revision ikke har ansvar for opbevaring mv.

 

Kvalitetskontrol 

Andersen Revision er medlem af FSR danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

 

Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Tavshedspligt 

Alle medarbejdere i Andersen Revision er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation 

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab.

 

Andersen Revision er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling 

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Medmindre der er aftalt et fast honorar, er Andersen Revisions angivelse af honoraret udtryk for et skøn.

 

Såfremt Andersen Revision har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Andersen Revision berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

 

 1. Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
 2. Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
 3. Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

 

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

 

Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

 

Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e mail.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,5 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Andersen Revisions konto i Andersen Revisions pengeinstitut.

 

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Andersen Revision er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Andersen Revision.

Ansvarsbegrænsning 

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Andersen Revision med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

 

Andersen Revision er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

 

 • Andersen Revision påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Andersen Revision leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Andersen Revisions forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Andersen Revision med rimelig- hed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Andersen Revision som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

 

 • Andersen Revision er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efter- følgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

 

 • Andersen Revisions ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/aftalebrevets indgåelse.

 

 • Andersen Revisions ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

 

 • Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Andersen Revision.

 

 • Andersen Revision er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Andersen Revision kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Andersen Revision.

Fortrolighed 

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

 

Andersen Revision eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Andersen Revision.

 

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal vi oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Vi skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser.

 

De oplysninger, vi har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, vi vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. Kunden har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

 

Identitetsoplysninger 

Andersen Revision er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

 

Andersen Revision videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Andersen Revision kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

 

Undersøgelses- og underretningspligt 

Andersen Revision er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende kundens transaktioner, midler eller aktiviteter, hvor vi har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det gælder eksempelvis komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor risikoen for tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme antages at være forøget.

 

Vi er endvidere af Erhvervsstyrelsen pålagt underretningspligt, såfremt vi konstaterer overtrædelser af Selskabsloven. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet.

Persondata 

I forbindelse med den aftalte ydelse, vil Andersen Revision indsamle og behandle persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

 

Kunden er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, når Andersen Revision er databehandler.

 

Andersen Revision er dataansvarlig for de persondata, der indsamles om kunden for at opfylde krav i eksempelvis bogførings- og hvidvaskloven, og i forbindelse med personoplysninger, som måtte opstå i forbindelse med aftaleindgåelsen.

 

Omhandler den aftalte ydelse erklæringsarbejde omfattet af revisorloven (eksempelvis revision, udvidet gennemgang, review og assistance med opstilling), herunder eksempelvis erklæringsarbejde med opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser og digitale indberetninger, vil Andersen Revision være dataansvarlig for de persondata, der indsamles i denne forbindelse.

 

Er der aftalt rådgivning inden for eksempelvis budgettering, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte, rekonstruktioner og konkurs, valg af virksomhedsform, iværksætteri og virksomhed i udlandet, vil Andersen Revision også være dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

 

Omhandler aftalen ydelserne bogføring, lønbogholderi, opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæring, hvori der indgår persondata, vil Andersen Revision være databehandler.

 

Der henvises til vores til vores databehandleraftale, der findes på vores hjemmeside.

 

I forbindelse med kombineret ydelse, hvor Andersen Revision er henholdsvis dataansvarlig og databehandler, vil databehandleraftalen være gældende for den del af ydelsen, hvor Andersen Revision er databehandler.

 

Andersen Revision har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata for personer, som Andersen Revision ikke har individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Andersen Revision privatlivspolitik findes på vores hjemmeside. Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Andersen Revisions privatlivspolitik.

Registreredes rettigheder:

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Kunden har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Andersen Revision behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om kunden selv rettet.

 

 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om kunden inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 • Ret til begrænsning af behandling: Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af kundens personoplysninger begrænset. Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Andersen Revision fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til indsigelse: Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af kundens personoplysninger. Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af op- lysninger til direkte markedsføring.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/dataflytning): Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage kundens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettighe Der henvises til www.datatilsynet.dk.

Lovvalg og værneting 

Andersen Revisions ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalebrevet og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Andersen Revisions hovedkontor, som aftalt værneting.

Kontakt os og hør mere

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på (+45) 86 51 71 57 eller skrive en mail til os på hpa@andersenrevision.dk.